Posláním FORTUNA IN NATURA z.s. je podporovat a pomáhat osobám, dětem i dospělým, se zdravotním či jiným postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a všem, kteří naši pomoc vyhledají.

Cíle občanského sdružení:

  •      Činnost zaměřujeme na poznávací či rekondiční aktivity pro děti a mládež, děti z Dětských domovů, seniory, handicapované jedince…jak pomocí animoterapie, tak prostřednictvím kulturně společenských a sportovních akcí. Dále sdružuje zájemce o kynologii a podporuje vztah dětí, mládeže i dospělých ke psům, za pomoci canisterapie a rozvoje všeobecného povědomí o výcviku psa a jeho praktickém využití jako společníka.
  •       Společným cílem občanského sdružení Fortuna in natura je vybudování sportovně relaxačního a animoterapeutického centra spolu s víceúčelovým bezbariérovým sportovním hřištěm pro širokou veřejnost, jehož aktivity umožní integraci handicapovaných jedinců – dětí i dospělých a jejich rodin do společnosti.

Za spoluúčasti AOPaK ČR

Důležitým prvkem se stala v roce 2015 naučně odpočinková stezka, přístupná široké veřejnosti, která svým tématem přispívá k osvětě a poznání historie i současnosti okolí, které je vyhlášeno chráněnou rezervací.

 

Sdružení by dále chtělo zajistit a zajišťuje:

a) provozování centra pro animoterapii jako informačního a kontaktního střediska

b) začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením

d) odborníky na canisterapii a chov a výcvik psů

e) organizaci výcvikových kurzů a pobytových táborů pro členy i nečleny spolku, zkoušek, soutěží

    a jiných kynologických aktivit

f) kulturních, rekreačních, sportovních a dalších aktivit pro návštěvníky centra

g) pravidelnou propagaci činnosti sdružení v regionálních médiích

h) shromažďování materiálních a finančních prostředků k zajištění provozu centra

(sponzorské dary, placené služby, granty, příspěvky, dotace …)

i) spolupráci s organizacemi a institucemi s podobným zaměřením doma i v zahraničí

j) spolupráci se státními organizacemi a městskými (obecními) úřady

 

Dlouhodobé cíle:

  •       Další činností chceme pracovat na tom, aby došlo k vybudování ekodvora. Ve zdejším pěkném venkovském prostředí  bude orientován na údržbu veřejné i soukromé zeleně, parkových ploch, dále také – krmení zvířat, údržbu a úklid provozních částí, stáje, kotců apod.. Souborem těchto činností bude nemalým dílem přispívat k uskutečňování cílů našeho sdružení. V neposlední řadě i sezónní práce (sekání trávy, řezání dřeva, údržba zeleně, záhonů, pěstování bylin a zeleniny).
  •      Záměrně jsme soustředili svou činnost a cíle na většinu rizikových skupin ohrožených přímo či nepřímo možností sociálního vyloučení, protože žijeme v regionu s poměrně vysokou nezaměstnaností a nejen s tímto problémem se potýkají různé sociální skupiny v kraji, okrese… Kulturní, sportovní či jiné vyžití pro děti, mládež, handicapované osoby či seniory, je zastoupené pouze ve větších městech regionu a i zde většinou poptávka převyšuje nabídku.
Přejít k navigační liště